หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
" อมก๋อยเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามวิถีพอเพียง "
วิสัยทัศน์ ทต.อมก๋อย
 
  พันธกิจ
 
    ทำให้เทศบาลตำบลอมก๋อยเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความ ร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ศักยภาพของคนและชุมชนให้
เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ชุมชน ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
มีความพอเพียง ในการดำเนินชีวิต สังคมสันติสุข มีระเบียบวินัย โดยการสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันส่งเสริม
สถาบันครอบครัว เข้มแข็งปลอดยาเสพติดและอบายมุข เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหาร จัดการและตรวจสอบควบคุม
 
  ยุทธศาสตร์
 
  สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
  สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา
และน่าอยู่
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
  สร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย
และเป็นธรรม
 
  เป้าประสงค์
 
  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ แรงงาน เกษตรกร
ธุรกิจและการท่องเที่ยว
  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาได้รับการ
ส่งเสริม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  เทศบาลและประชาชนมีการบริหารจัดการที่ดี
 
  กลยุทธ์
 
  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสังคมอมก๋อยน่าอยู่
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรเทศบาล มีศักยภาพ
ในการให้บริการ
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
Omkoi Municipality
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 9,980,029 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10