หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" อมก๋อยเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตามวิถีพอเพียง "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
    
 
 
  
 
ทำให้เทศบาลตำบลอมก๋อยเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมและทะนุบำรุงศาสนา ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
ประชาชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต สังคมสันติสุข มีระเบียบวินัย โดยการสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็งปลอดยาเสพติดและอบายมุข เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและตรวจสอบควบคุม
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10