หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" อมก๋อยเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตามวิถีพอเพียง "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
ยุทธศาสตร์
 

สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา และน่าอยู่

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

สร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม
 
เป้าประสงค์
 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ แรงงาน เกษตรกร ธุรกิจและการท่องเที่ยว

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาได้รับการส่งเสริม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลและประชาชนมีการบริหารจัดการที่ดี
 
กลยุทธ์
 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและปลอดภัย พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสังคมอมก๋อยน่าอยู่

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรเทศบาล มีศักยภาพในการให้บริการ
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10