หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษบกิพอเพียง ตามแนวพระราชดำหริฯ

แนวทางสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

แนวทางส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
 
 

 
 
ส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคของเด็กไทย

แนวทางส่งเสริมการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและความพอเพียงในการดำเนินชีวิต

แนวทางส่งเสริมการสาธารณสุขที่ดี

แนวทางส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

แนวทางส่งเสริมสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
สร้างความสุขในครอบครัว ช่วยต้านภัยยาเสพติด

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
ปลูกป่าต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์

แนวทางป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ