หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉับับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)