หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 

     ด้วยเทศบาลตำบลอมก๋อย  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะออกดำเนินการฉีดพ่น
หมอกควันและฉีดพ่นละอองฝอย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอมก๋อย โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันและฉีดพ่น    ละอองฝอย  ในระหว่างวันจันทร์ ที่ 5 – วันเสาร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา ๐6.๐๐ น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือนจึงขอความร่วมมือให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติดังนี้
๑. จัดเก็บเสื้อผ้าใส่ตู้ให้มิดชิด
๒. อาหารควรมีภาชนะฝาปิด หรือเก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด
๓. เด็กอ่อน คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ด้านนอก หรือในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
    หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลอมก๋อยได้ทันทีและเทศบาลตำบลอมก๋อย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลอมก๋อย
หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5346 - 7058  ต่อ 23

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ส.ค. 2562 เวลา 11.21 น. โดย คุณ เพลินพิศ จันจินา

ผู้เข้าชม 5 ท่าน