หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/irqmnu
 
ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

เทศบาลตำบลอมก๋อย เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่จะได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparesncy Assessment:ITA) ประจำปี 2562 จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ EIT ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน, จุดให้บริการของหน่วยงาน หรือสถานที่ดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ/ที่ walk-in) เข้ามาตอบแบบ EITในระบบ ITAS ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 12.11 น. โดย คุณ ปรียาภรณ์ ฝั้นเมา

ผู้เข้าชม 58 ท่าน