หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 

   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนการดำเนินชีว [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
หนังสือ เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโ [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 9 
ผลการพิจารณารายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเช [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
การประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโ [ 24 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 16 
สำรวจปริมาณน้ำในลำน้ำแม่ตื่นที่ไหลมาจากต้นน้ำ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
กิจกรรม Big cleaning Day [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด \"รำวงประยุกต์\" งานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้ง [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 77 
ขอเชิญร่วมสมัครการแข่งขันทำ \"อาหารพื้นบ้านสี่ชนเผ่า\" งานอากาศดี...ที [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด \\\"สาวงามสี่ชนเผ่า\\\" งานอากาศดี...ที่อมก๋อ [ 23 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 70 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รณรงค์ \\\"ลดใช้พลาสติก งดใช้โฟม\\\" ในเ [ 16 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 87 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 63 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแ [ 26 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 152 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 56 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 48 
 
อบต.บ้านทับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านทับ การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ยั้งเมิน ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านทับ ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านทับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการุงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕ [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
         
 
ชม0023.1/660 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/661 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน [ 14 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/662 เรียนท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพระบรมฉายาลักษณ์ [ 14 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/ว21614 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่6/2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/21702 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.e-laas ฯ  [ 14 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/21575 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง ดอยสะเก็ด อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบฯ  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยเต่า แม่แจ่ม เวียงแหง ฮอด อมก๋อย และกัลยาณิวัฒนา นายก ทน.ชม ยกเว้นนายก ทม.ต้นเปา เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงิน [ 13 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/21588 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง ยกเว้นทม.ต้นเปา เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/21577 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง ไชยปราการ แม่ริม สันป่าตอง ดอยหล่อ เรื่อง แจ้งผู้บริหารท้องถิ่นในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.2/21341 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/21498 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู่รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/21453 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว แม่แตง แม่ริม สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง สารภี หางดง ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนฯ  [ 10 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/21429 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  [ 10 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.2/21348 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอดอยเต่า แม่แจ่ม เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับฯ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.2/21342 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่อง แจ้งจัดสรรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนฯ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว21332 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว21330 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]     
ชม0023.4/0656 เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
    
 
 

 
 
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 14 ก.ค. 2563 ]
หารือการให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องการบริหารจัดการท่าเรือเวียงเชียงเเสน พ.ศ. .... ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงเเสน อำเภอเชียงเเสน กม. มท 0804.3/9721  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2086 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณ๊ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย สน.บถ. มท 0809.5/ว18  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสาธารณสุขสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว2070 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กศ. มท 0816.3/ว1901  [ 13 ก.ค. 2563 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2043  [ 13 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเปลี่ยนวันดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) กศ. มท 0816.2/ว2048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4044  [ 13 ก.ค. 2563 ]
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และโครงการสนับสนุนฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2016 [บันทึกสำรวจ]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2056  [ 13 ก.ค. 2563 ]
การแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CosT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว2055  [ 13 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/10392-10467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/10303-10376 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ สน.บถ. มท 0809.4/ว2042 [แนวทางการประมาณการ] [แบบ กง.บศ.]  [ 13 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040  [ 10 ก.ค. 2563 ]
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035  [ 10 ก.ค. 2563 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย

อ่างเก็บน้ำบ้านดง
 
 
 
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 920  ตอบ 0  
    
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
ติดต่อเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย