หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 ขอความร่วมมือรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
 

   
   
 
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการขยะที่ต้นทาง [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตของเทศบ [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 17 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
สรุปการเข้ารับการอบรมของพนักงานเทศบาล [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
โครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563 [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 1 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 15 
ปฎิทินการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 72 
ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
พิธีสืบชะตาอำเภออมก๋อย และพิธีสรงน้ำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันปีให [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 71 
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปี 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 71 
งานประเพณีแอ่วปี๋ใหม่เมือง แห่ครัวตานหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 61 
จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 73 
 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่นะ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 เส้นทาง [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราค [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
         
 
ชม0023.3/ว0847 เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ฝาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบการศึกษาฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม สันป่าตอง หางดง ไชยปราการ นายก อบจ.ชม นายกทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ฌโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/34343 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเร่งรัดให้ อปท ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/34346 เรียน อำเภอพร้าว เรื่อง ตรวจสอบว่าได้รับเงินโอนเข้าบัญชีถูกต้องแล้ว ฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/34345 เรียน อำเภอสันป่าตอง เรื่อง ตรวจสอบว่าได้รับเงินโอนเข้าบัญชีถูกต้องแล้วฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.1/34348 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง ขอนุมัติเดินทางไปราชการ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/34344 เรียน อำเภอสันป่าตอง เรื่อง ตรวจสอบว่าได้รับเงินโอนเข้าบัญชีถูกต้องแล้วฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.1/34347 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่องขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.1/0846 เรียน ท้องถิ่นอำเภอสันป่าตอง นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.3/ว34341 เรียน อำเภอสันป่าตอง อบจ.ชม ทน.ชม เรื่อง แจ้งให้มารับหนังสือฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.3/ว34338 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว แม่ริม แม่แตง สารภี หางดง สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ ไชยปราการ ฝาง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง พิจารณาคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.2/34264 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่ง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. คร้งที่ 7/2562 ฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.1/ว0844 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 08/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.2/ว32566 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง จอมทอง สันทราย พร้าว เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2562 ครั้งที่ 1 แก้ไข [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.1/ว34266 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การกระจายอำนาจและขยายการให้บริการจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.1/34268 เรียน นายก ทน.ชม เรื่อง บรรจุแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล [ 20 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/34262 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่วาง สันป่าตอง ฝาง หางดง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ  [ 20 ส.ค. 2562 ]     
เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง สันทราย แม่วาง แม่แตง นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.ครั้งที่ 4/2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/0828 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกาคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
ชม0023.5/0829 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ [ 19 ส.ค. 2562 ]     
    
 
 

 
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย

อ่างเก็บน้ำบ้านดง
 
   
   
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 190  ตอบ 0  
 
อบต.ศรีดงเย็น เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ให้บริการแล้วค่ะ (1 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.อมก๋อย ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 190  ตอบ 0
ทต.แม่ข่า ศาลาหลบแดดหลบฝน (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 280  ตอบ 1
ทต.แม่นะ สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 179  ตอบ 0
ทต.สง่าบ้าน เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 92  ตอบ 0
อบต.บ้านทับ เว็บไซต์ อบต.บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 พ.ค. 2561)    อ่าน 288  ตอบ 0
อบต.บ้านทับ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 275  ตอบ 1
ทต.แม่นะ ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 314  ตอบ 0
ทต.แม่ข่า เชิญแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลแม่ข่า (21 เม.ย. 2560)    อ่าน 920  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 491  ตอบ 2
อบต.ยั้งเมิน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 358  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 426  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน รับโอนย้าย ผอ.กองช่า่ง (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 518  ตอบ 2
ทต.แม่ข่า ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิ (9 ส.ค. 2559)    อ่าน 435  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน สอบถามตำแหน่ฝ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 486  ตอบ 2
ทต.แม่ข่า อเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โ (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 364  ตอบ 0
ทต.แม่ข่า อเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โ (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 343  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด (1 มิ.ย. 2559)    อ่าน 372  ตอบ 1
ทต.แม่นะ ลานคนเดิน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 626  ตอบ 2
อบต.ยั้งเมิน ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 527  ตอบ 1
         
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557