หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 

   
   
 
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหา [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศระงับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นายบุ่ง ตาเขียว [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาค [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจัง [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 93 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่องการดำเนินการป้องกันการจมน้ำ [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 80 
เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเป็นข้อมูลในก [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 99 
ขอเชิญเที่ยวงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว “อากาศดีที่อมก๋อย” ครั้งที่ 8 ประจำปี 25 [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 137 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด อาหารพื้นบ้านสี่ชนเผ่า ประจำปี 2564 งานอากาศดี...ที่อมก [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 278 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด รำวงประยุกต์ งานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 8 ประจำปี [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 284 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด สาวงามสี่ชนเผ่าอำเภออมก๋อย ประจำปี 2564 งานอากาศดี...ที [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 333 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด ธิดาจำแลงอำเภออมก๋อย ประจำปี 2564 งานอากาศดี...ที่อมก๋อ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 469 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ห้ามนำขยะมาทิ้งนอกบริเวณบ่อขยะ [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 144 
วิธีการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 172 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดและการแข่งขันต่างๆ ในงานสืบฮีตตวยฮอยผ่อกอยป๋าเว [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 179 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ปี 2564 จำนวน 6 โครงการ [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 195 
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 178 
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2564 จำนวน 6 โครงการ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 218 
 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ยั้งเมิน แผนอัตรากำลังสามปี [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ยั้งเมิน แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สันกำแพง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.บ้านทับ ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
         
 
  ถึง ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินกาขอรับบำเหน็จบำนาญ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันโรคติอต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
  ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ของเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณปี 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เรื่อง ของเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทต.บ้านตาล)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
  ถึง นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564 (ทต.จอมแจ้ง)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.1/ว642 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่22)  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.5/13740 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.1/641 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งประกาศเจตนารมณ์  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.1/643  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออน กัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เรื่องจัดทำหนังสือทำเนียบ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งผลสอบสัมฤทธิ์ฯการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ หนังสืออยู่ระหว่างรอลงนาม  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.1/ว13696 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาตซีอาน-องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ชม 00233.1/ว639  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.1/ว638 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันเเละควบคุมการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.1/ว640 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันเเละควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ผชม0023.3/13702 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 14 พ.ศ.2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.5/13690  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย จอมทอง ฝาง อมก๋อย นายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง สำรวจและรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2562 ที่ถูกพับไปโดยผลของกฎมาย [ แนบ1 ]  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
0023.5/13550 ถึง อ.หางดง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทต. สันผักหวาน  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
    
 
 

 
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

พระธาตุดอยแก้ว

ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 1104  ตอบ 0  
    
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
ติดต่อเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
   
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย