หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบล
อมก๋อย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
" ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่   เศรษฐกิจยั่งยืน "
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลอมก๋อย
1
2
3
4
5
 

“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 

   
   
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเป็นข้อมูลในก [ 25 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ขอเชิญเที่ยวงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว “อากาศดีที่อมก๋อย” ครั้งที่ 8 ประจำปี 25 [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด อาหารพื้นบ้านสี่ชนเผ่า ประจำปี 2564 งานอากาศดี...ที่อมก [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 149 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด รำวงประยุกต์ งานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 8 ประจำปี [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 155 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด สาวงามสี่ชนเผ่าอำเภออมก๋อย ประจำปี 2564 งานอากาศดี...ที [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 193 
ขอเชิญร่วมสมัครการประกวด ธิดาจำแลงอำเภออมก๋อย ประจำปี 2564 งานอากาศดี...ที่อมก๋อ [ 22 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 343 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ห้ามนำขยะมาทิ้งนอกบริเวณบ่อขยะ [ 16 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 46 
วิธีการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 2 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 88 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดและการแข่งขันต่างๆ ในงานสืบฮีตตวยฮอยผ่อกอยป๋าเว [ 22 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 98 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ปี 2564 จำนวน 6 โครงการ [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 98 
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 85 
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2564 จำนวน 6 โครงการ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 120 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 76 
ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 72 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 122 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินปละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 106 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง เก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลาดนัดวัน [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 114 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนการดำเนินชีว [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 90 
กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโ [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 104 
ผลการพิจารณารายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเช [ 9 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 112 
 
อบต.ศรีดงเย็น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.อมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเป็นข้อมูลในก [ 25 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่นะ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่นะ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ.2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
         
 
ชม0023.3/2522  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขยายเวลารับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.5/2111 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (DLTV)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.2/2498 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสารภี สันทราย ดอยสะเก็ด เชียงดาว จอมทอง ดอยหล่อ ไชยปราการ ) รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2563  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.5/2470 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่วาง สันป่าตอง หางดง ฝาง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/2460 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.2/ว2465 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี) เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.2/2463 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่)  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/2396  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/2404 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เฝ้าระวัง ควบคุมฯการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.4/2388 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2564  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/2398 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง หารือกรณี อปท.ขอไม่ส่งผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรม  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/2399 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง หารือกรณี อปท.ขอไม่ส่งผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมงเข้ารับการฝึกอบรม  [ 25 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.5/121  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินรายได้ให้แก่ อปท.  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/2346 ถึง อำเภอเชียงดาว แม่แจ่ม สันทราย สันป่าตอง หางดง อมก๋อย ฮอด เรื่อง แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ฯINFO ระบบใหม่  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.1/124 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ ฯ  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง ดอยหล่อ สันป่าตอง สารภี หางดง ดอยสะเก็ด นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/2361 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ฯ  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/2343  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.1/2342 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ชม0023.2/2334 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ฯ  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
    
 
 

 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1151-1171 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1147-1150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 กพส. มท 0810.8/ว133  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว145  [ 25 ม.ค. 2564 ]
แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist) กสว. มท 0820.2/ว143  [ 25 ม.ค. 2564 ]
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว141  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว140 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2564 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

พระธาตุดอยแก้ว

ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 1009  ตอบ 0  
    
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
ติดต่อเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
   
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย