หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบลอมก๋อย
Back office
e-Mail
1
2
3
4
5
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลอมก๋อย
เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลอมก๋อย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
 
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีต รห [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 49 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบนผิวถนนคอนกรีต รหั [ 14 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 59 
โคงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง 696,0000 [ 9 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 46 
แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 364 
   
 
   
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 [ 2 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 250 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริตเสริมเหล็ก [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 243 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเล็ก บ้ [ 3 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 442 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 188 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง อาคารชุมชนน้ำบ่อแก้ว บ้าานหลิม หมู่ 1 ขนาดกว้าง 9.00 [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) บ้านดง หมู่ที่่ 9 บริเวณหน้าบ้านนางสุทิ [ 22 พ.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้าง อาคารชุมชนน้ำบ่อแก้ว บ้าานหลิม หมู่ 1 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว [ 18 พ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
ไฟฟ้าส่องสว่างเสีย (19 ส.ค. 2564)    อ่าน 495  ตอบ 1  
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 1624  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
   
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
   
 
ชม0023.5/16079 เรียน นอ.จอมทอง เชียงดาว ดอยเต่า พร้าว เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่แตง แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง อมก๋อย ฮอด เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/16054 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/16061 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/16059 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/16058/16060 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/16050 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด หางดง เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.1/512 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลต่างๆ (เพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) [ แนบ1 ]  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/16054 เรียน นอ.พร้าว สันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง ฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/16037 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่อาย สะเมิง ไชยปราการ เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/16034 เรียน นายอำเภอหางดง สันทราย ดอยสะเก็ด แม่แตง เรื่อง การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.1/15989 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลากิจส่วนตัวและวันหยุดราชการ  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/15995 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.2/15966 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.2/15969 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เปิดการขอกลับเข้าเป็นชมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.6/15763 ถึง ทถอ.เชียงดาว เรื่อง ให้ผู้ช่วยผู้จัดการมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ ฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/15939 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.5/15967 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/15955 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง (ยกเว้น ทม.ต้นเปา) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
ชม0023.3/15954 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
 ถึง อ.พร้าว แม่อาย เรื่อง ประกาศผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกโครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 - 2567 และขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสุขภาวะเด็กแล  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
   
   
 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า [ 29 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 128 
อบต.ร้องวัวแดง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน [ 22 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 34 
อบต.ร้องวัวแดง เรื่อง การจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 18 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
อบต.ร้องวัวแดง นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy) [ 11 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
อบต.ร้องวัวแดง สร้างวัฒนธรรมองค์กร NO GIFT POLICY งดการให้ ไม่รับของขวัญ [ 10 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
อบต.ร้องวัวแดง กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.ร้องวัวแดง กิจกรรมเข้าแถวพร้อมกับมอบนโยบาย no gift policy [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
อบต.ร้องวัวแดง โครงการสัมมนาด้านการดูแลสุขภาพ และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน หลังรักษาหายจากโรคโควิด [ 27 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
อบต.ร้องวัวแดง โครงการดูแลด้านสุขภาพและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดงโด [ 27 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
อบต.ร้องวัวแดง มอบสิทธิประโยชน์/บัตรผู้พิการให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ [ 26 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สันกำแพง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีช่วยเหลือแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่องค์กา [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่นะ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชวนประชาชน ออกมาร่วมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ 28 พฤษภาคม นี้ [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สันกำแพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลื [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
   
   
 


อบต.สันกำแพง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางใน) พร้อมติดตั้งรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๒ [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จำนวน ๒ จุด [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาจัดทำตรายาง ของสำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านทับ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัยในพื้นที่บ [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านทับ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุวาตภัยในพื้นที่บ [ 25 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านทับ จ้างเหมาขนย้ายเครื่องจักรรถขุดตีนตะขาบทะเบียน ตค ๒๖๒๘ เชียงใหม่ จากบ้านเคาะท่า ห [ 24 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านทับ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ร่องล้อ บ้านขุนปอน-ห้วยวอก หมู่ที่ ๑๒ [ 24 พ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๙๔.๑๐ ตัน เพื่อถมบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณ [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ้านทับ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสบลอง หมู่ที่ ๕ (สาย [ 23 พ.ค. 2566 ]


ทต.อมก๋อย จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง อาคารชุมชนน้ำบ่อแก้ว บ้าานหลิม หมู่ 1 ขนาดกว้าง 9.00 [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีดงเย็น จ้างเหมาปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม ที่ได้รับความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ บ้านอ่าย หมู่ [ 23 พ.ค. 2566 ]


อบต.สันกำแพง จ้างเหมาพาหนะรถตู้ เดินทางรับส่งผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพั [ 22 พ.ค. 2566 ]


อบต.ยั้งเมิน ซื้อซื้อวัสดุสาธารณภัยด่วน (กระสอบ สังกะสี ท่อพีวีซี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ [ 22 พ.ค. 2566 ]


ทต.อมก๋อย ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 พ.ค. 2566 ]


ทต.อมก๋อย จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) บ้านดง หมู่ที่่ 9 บริเวณหน้าบ้านนางสุทิ [ 22 พ.ค. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง) จำนวน [ 22 พ.ค. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (จำนวนผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง [ 22 พ.ค. 2566 ]


อบต.ร้องวัวแดง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านม่วงม้าเหนือ ซอย 10 ขนาดกว้าง 2.8 [ 22 พ.ค. 2566 ]
   
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
น้ำพริกตาแดงม่อนจอง
พระธาตุดอยแก้ว
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 053-467058
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
ติดต่อเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 11,524,455 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่

เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่
เทศบาลตำบลอมก๋อย
เชียงใหม่