หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

 เทศบาลตำบลอมก๋อย ขอเชิญเที่ยวงานอากาศดี...ที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16-18 ม.ค. 2561
 


งานทำบุญประเพณีสรงน้ำพระเจ้าแสนทอง ณ วัดแสนทอง อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นรวงผึ้ง) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมร [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพร [ 3 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 

   
   
 
ปฎิทินการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย [ 14 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 48 
ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 13 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
พิธีสืบชะตาอำเภออมก๋อย และพิธีสรงน้ำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันปีให [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 47 
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำปี 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 48 
งานประเพณีแอ่วปี๋ใหม่เมือง แห่ครัวตานหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 54 
ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 55 
ล้างถนนและพ่นละอองฝอย [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 50 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอมก๋อย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 56 
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 63 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีการถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวัน [ 3 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 56 
โครงการปลูกป่าแลกข้าว [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
งานวันท้องถิ่นไทย [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 82 
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562 [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 71 
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 72 
เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้ทำการล้างทำความสะอาดถนน [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
การประชุม โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 67 
งานกีฬาสีสานสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อ [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 70 
 
ทต.แม่นะ สรุปสถิติข้อร้องเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทจริตของเทศบาลต [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เทศบาลตำบลเเม่นะ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
         
 
ชม0023.3/ว0664 เรียน นายอำเภอแม่ริม แม่ออน แม่แจ่ม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกลการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ  [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว24661 เรียน นายอำเภอจอมทอง ดอยเต่า แม่แจ่ม สารภี อมก๋อย ฮอด เชียงดาว ดอยหล่อแม่วาง แม่อาย สันป่าตอง เรื่อง การแจ้งการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำของ อปท.  [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว24525 รียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้นทม.ต้นเปา เรื่อง สรุปผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา  [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องการนำเข้าข้อมูกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.4/24425 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม.ทน.ชม. และทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
รียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.5/24515 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/24230 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ ฝาง สันป่าตอง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง เชิญชวนให้สถานศึกษาเข้าร่วมอบรม ฯ  [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/24231 เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ ฝาง สันป่าตอง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง เชิญชวนให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฯ [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
เรียน นายก ทน.ชม นายอำเภอสันป่าตอง จอมทอง อมก๋อย เชียงดาว ไชยปราการ ดอยหล่อ แม่ริม สารภี แม่วาง สันกำแพง เมืองเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม e-GP [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.5/0658 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ การจัดซื้อจัดจ้างฯ  [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/24234 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รอเอกสารที่จังหวัดนะคะ [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/23949 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น รับเอกสารที่จังหวัด [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
ชม 0023.3/ว24421 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีหน่ายงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด  [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.2/24228 เรียน นายอำเภอเชียงดาว พร้าว สันทราย แม่แตง ดอยสะเก็ด อมก๋อย เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.5/ว24222 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เร่งรัดให้ อปท.จัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
ชม0023.3/ว24233 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ฯ [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว แม่แตง แม่ริม สารภี หางดง สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ จอมทอง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรี [ 13 มิ.ย. 2562 ]     
ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   
    
 
 

 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 และ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/10899 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กพส. มท 0810.4/ว2363  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ศส. มท 0806.2/ว45  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
    
 
 
 
   

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

ปฎิทินท่องเที่ยวเทศบาลตำบลอมก๋อย

อ่างเก็บน้ำบ้านดง
 
   
   
 
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 158  ตอบ 0  
 
ทต.อมก๋อย ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 158  ตอบ 0
ทต.แม่ข่า ศาลาหลบแดดหลบฝน (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 258  ตอบ 1
ทต.แม่นะ สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 141  ตอบ 0
ทต.สง่าบ้าน เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 81  ตอบ 0
อบต.บ้านทับ เว็บไซต์ อบต.บ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 พ.ค. 2561)    อ่าน 255  ตอบ 0
อบต.บ้านทับ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด (22 ก.พ. 2561)    อ่าน 247  ตอบ 1
ทต.แม่นะ ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 277  ตอบ 0
ทต.แม่ข่า เชิญแสดงความคิดเห็นต่อเทศบาลตำบลแม่ข่า (21 เม.ย. 2560)    อ่าน 920  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน ร่วมไว้อาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 434  ตอบ 2
อบต.ยั้งเมิน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 313  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (4 ก.ย. 2559)    อ่าน 303  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน รับโอนย้าย ผอ.กองช่า่ง (10 ส.ค. 2559)    อ่าน 419  ตอบ 2
ทต.แม่ข่า ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION" วันที่ 17-19 สิ (9 ส.ค. 2559)    อ่าน 435  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน สอบถามตำแหน่ฝ (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 471  ตอบ 2
ทต.แม่ข่า อเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โ (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 364  ตอบ 0
ทต.แม่ข่า อเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" วันที่ 7-8 ก.ค.59 ณ โ (16 มิ.ย. 2559)    อ่าน 343  ตอบ 0
อบต.ยั้งเมิน เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด (1 มิ.ย. 2559)    อ่าน 352  ตอบ 1
ทต.แม่นะ ลานคนเดิน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 598  ตอบ 2
อบต.ยั้งเมิน ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (8 เม.ย. 2559)    อ่าน 513  ตอบ 1
ทต.แม่ข่า ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ (8 มี.ค. 2559)    อ่าน 417  ตอบ 0
         
 
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2557