หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
สำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอมก๋อย
วัดแสนทอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวอมก๋อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอมก๋อย
ศูนย์สินค้า OTOP
เทศบาลตำบลอมก๋อย
Back office
e-Mail
1
2
3
4
5
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลอมก๋อย
เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น
เทศบาลตำบลอมก๋อย ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
 
นายบุญเย็น ใจตา
นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 110 
ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณทางขึ้น สถานีทวนสั [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 146 
ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไ [ 11 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 55 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 72 
ประกาศผลผู้ชนะการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
ประกาศผลผู้ชนะการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 50 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
 
   
ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการใช้งานเว็บไชต์เทศบาลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]

   
 
   
 
ไฟฟ้าส่องสว่างเสีย (19 ส.ค. 2564)    อ่าน 162  ตอบ 1  
ในการทำงานชาวเทศบาลตำบลอมก๋อยอยากได้ อะไรบ้าง อะไรที่ ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ครับ (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 1294  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
   
 
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว245  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว238  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กศ. มท 0816.2/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1051-1122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศส. มท 0806.2/ว242  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ กสธ. มท 0819.2/ว221  [ 26 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว233 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. มท 0803.3/ว231  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม กศ. มท 0816.2/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/856-931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/947-1008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว549  [ 25 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบรายงานฯ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว220  [ 25 ม.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) (ฉบับปรับปรุง) กค. มท 0803.3/ว219 [เอกสาร]  [ 25 ม.ค. 2565 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว210  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว211  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว195 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 1-7 และ 9-10 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว193  [ 24 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online กพส. มท 0810.6/ว173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/676-751 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ม.ค. 2565 ]
การประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว201  [ 24 ม.ค. 2565 ]
   
   
 
ชม0023.3/2673 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/2684 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.จอมทอง ไชยปราการ เวียงแหง) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/2686  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/2610 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/2614 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/2611 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/2608 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/2605  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
  เรียน นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.1/88  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.5/2538 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
 เรียน นอ.เมือง จองทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/2549 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/2551 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/2555 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.หางดง สันทราย แม่วาง ดอยหล่อ เวียงแหง ) เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/2553 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี 2564  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/2557 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่ออน อ.กัลยาณิวัฒนา) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.6/ ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะฯ  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ชม0023.3/2570 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
  เรียน ทถอ.เมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ฝาง ดอยสะเก็ด นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีนักเรียนไม่มีเลขที่นั่งสอบฯ  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
   
   
 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ประจำปีง [ 20 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่นะ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.อมก๋อย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.อมก๋อย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ร้องวัวแดง รช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีดงเย็น บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศรายงานการประชุมสภา [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่2-2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ร้องวัวแดง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 25 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ร้องวัวแดง โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ กู้ภัย องค์การบ [ 24 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเ [ 23 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเ [ 21 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 26 
ทต.แม่นะ เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
   
   
 


อบต.ร้องวัวแดง จ้างทำตรายางสำเร็จรูปจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อถุงยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ก [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 27 ม.ค. 2565 ]อบต.สันกำแพง จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารสำนักงาน อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง จ้างบริการผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง จำนวน 1 งาน โดยว [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถรางบริการประชาชนหมายเลข [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อถุงยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ก [ 24 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ตรวจการณ์ ชนิดถังน้ [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.สันกำแพง จ้างปรับปรุงศูนย์โควิคชุมชนระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]อบต.สันกำแพง จ้างซ่อมแซมรครุภัณฑ์พาหนะ รถยนต์ อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวฝาย [ 20 ม.ค. 2565 ]อบต.ศรีดงเย็น จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว (สายทางพร [ 20 ม.ค. 2565 ]ทต.แม่นะ จ้างจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อแก๊ส พร้อมบรรจุ น้ำหนัก ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่ [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประส [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.ร้องวัวแดง ซื้อสารดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมบรรจุ จำนวน ๕ ถัง เพื่อใช้ในโครงการฝึ [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.สันกำแพง จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารสำนักงาน อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]อบต.สันกำแพง จ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคารสำนักงาน อบต.สันกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 

น้ำพริกตาแดงม่อนจอง

พระธาตุดอยแก้ว
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.อมก๋อย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการศึกษา
  ด้านอนามัยและสาธารณสุข
  ด้านสิ่งแวดล้อม
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 053-467058
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
ติดต่อเทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 8,251,355 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10