หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.3/13561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
  ถึง อ.สารภี แม่แจ่ม สันทราย แม่ริม แม่แตง หางดง ดอยสะเก็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561รุ่นที่ 1  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.3/13528  เรียน นอ.ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย จอมทอง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.2/13529 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
 ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ไชยปราการ ดอยสะเก็ด ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันกำแพง สันป่าตอง หางดง เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯพ.ศ.2565เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องการเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.3/13521 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.3/13513 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง ฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการตามกรอบมาตรการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.3/13505 ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (มฝ.2) ฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.5/13494  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนของ อปท.  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.6/13460 ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ อ.สันกำแพง เรื่อง รายงานการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.1/517 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 7/2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.2/13292 เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
  เรียน นอ.ทุกอำเภอ(ยกเว้นอ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.6/13440  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งมอบสื่อแฟลชการ์ดเพื่อเผยแพร่  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.6/13436  ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ ฝาง สันป่าตอง หางดง นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.6/13435  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กิจกรรมคอร์สเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ http://www.irearn.me/  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
 เรียน นอ.เมือง สันป่าตอง ไชยปราการ แม่วาง ฝาง หางดง สันกำแพง เชียงดาว แม่แตง สารภี ดอยสะเก็ด จอมทอง ดอยหล่อ แม่ริม นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.6/13398 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด อปท. 2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.1/13404 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.1/13406 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่งเรื่องขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.5/13361 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.5/13362 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.5/13363  เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.5/ว13381 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯ  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
  เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.กัลยาณิวัฒนา ไชยปราการ เวียงแหง สะเมิง อมก๋อย) เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ(ยกเว้น อ.กัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า ดอยหล่อ แม่แจ่ม แม่วาง เวียงแหง สะเมิง อมก๋อย ฮอด)เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565การจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.2/13292 เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.ดอยสะเก็ด กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กฯ  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.2/13207 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ยืนยันจำนวนความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.1/514 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่ายบริหารทั่วไป. และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44)ฯ  [ 11 พ.ค. 2565 ]   
ชม0023.3/13255 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม (เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 10 พ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 738
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 8,977,807 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10