หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม0023.5/8265 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ กรณีเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาล  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/8260 เรียน นอ.ไชยปราการ เรื่อง ขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ของนางสุปรีดา ยะประดิษฐ์  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.2/8184 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.1/231 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ประจำปี 2565  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.6/8165 ถึง อำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา (โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.1/232 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การแข่งขัน ลาบเมืองล้านนา 2566  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/8162 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ารตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
 เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่แตง สันป่าตอง หางดง แม่ริม สารภี จอมทอง ดอยหล่อ แม่วาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.6/230 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม. เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.6/8163 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 10 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.4/8029 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม.และทม.ทุกแห่ง เรื่อง การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7948 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบระมาณ พ.ศ.2566  [ 9 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.3/7999 ถึง อำเภอหางดง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ  [ 9 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7812 เรียน นายอำเภอสันกำแพง นายก ทน.ชม เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 9 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.1/8017 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  [ 9 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7811 เรียน นอ.สารภี แม่อาย หางดง นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 9 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7814 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 9 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7813 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 9 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7756 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 9 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7943 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอรับบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพ  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญ กรณีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7707 เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7708 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7712 เรียน นายอำเภอดอยหล่อ เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7714 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7706 เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.6/7816 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.6/7817 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.3/224 เรียน นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.3/223 เรียน ทถอ.เมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไยปราการ ดอยสะเก็ด สารภี ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง หางดง เรื่อง การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7808 เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ จอมทอง ฝาง แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม สันกำแพง สันป่าตอง สารภี หางดง ฮอด แม่วาง นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง ฯ เพื่อดำเนินการจ่ายคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.5/7809 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2566  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.3/7981 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.6/7789 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
ชม0023.6/7790 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์  [ 8 มี.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 813
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 11,051,051 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10