หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลอมก๋อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชม 0023.2/ว29965 เรื่อง แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ [ เอกสาร1 ]  [ 29 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.2/ว29907 เรื่อง แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566 [ เอกสาร1 ]  [ 29 ก.ย. 2566 ]   
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบฯ พ.ศ.2566 เหลือจ่าย  [ 29 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว29767 เรียน นอ.นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  [ 29 ก.ย. 2566 ]   
ศธ0269/ว23643 เรียน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6/ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่/ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่/นายก อบจ.ชม./นายก ทน.ชม./ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน/ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33/ผอ.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่/ผอ.สังกัดสำนักบริหารงานศึกษาพิเศษ/ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่/ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ Assessment Talk  [ 29 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.2/29912 เรียน นายอำเภอพร้าว เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.3/ว29745 ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานศึกษาที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]   
 เรียน นายอำเภอฝาง หางดง พร้าว แม่ริมและฮอด เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำรับสนีบสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29851 เรียน นายอำเภอแม่แตง เรื่อง เบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการถอนคืนเงินค่าปรับที่นำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.3/ว 29910 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.3/ว29911 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศบาลเมืองทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.3/ว29777 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาการกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.3/ว27776 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่2) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 28 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.5/ว29718 เรียน อ.ทุกอำเภอ ทน.ชม และทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่องค์กรปดครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว29769 เรียน อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง(ยกเว้น ทม.ต้นเปา) เรื่อง กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว29767 เรียน นอ.ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว29713 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอขอบคุณ  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/29703 เรียน นายก ทน.ชม เรื่อง กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.2/29525 เรียน อบจ.ชม เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว29554 เรียน อ.ทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว29556 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง(ยกเว้นนายก ทม.ต้นเปา) เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว888 เรียน ทถอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง (ยกเว้นนายก ทต.ต้นเปา) เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/29649 เรียน นายก อบจ.ชม ทายก ทน.ชม เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3)  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.5/29652 เรียน นอ.อมก๋อย เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.6/ว29567 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี ฝาง เชียงดาว จอมทอง ฮอด นายก ทน.ชม และ นายก.ทม.แม่โจ้ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.6/ว29565 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง จัดส่งคู่มือโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.6/ว29563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ ประจำปี 2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.4/ว29613 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.ชม. นายกทน.ชม.และนายกทม.ทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.6/ว29566 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม0023.6/ว 29562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  [ 27 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/ว887 เรียน นอ.ทุกอำเภอ ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อ  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.5/ว29534 เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้นนอ.สันป่าตอง นอ.สารภี นอ.อมก๋อยและนอ.กัลยาณิวัฒนา) และนายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (2565)  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.5/ว29 เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ นอ.ดอยสะเก็ด และ นอ.สารภี เรื่อง แจ้งโอนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น482  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.5/29485 เรียน นายอำเภอสารภี เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
ชม 0023.3/29529 เรียน เทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) คู่มือมาตราฐานสถานีขนส่งทางบก  [ 26 ก.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 865
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 11,847,067 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10