หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
แผน/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
E-Service
E-Service
เทศบาลตำบลอมก๋อย
 
 
 
NEWS
“อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ” สู้โควิด-19
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการใช้งานเว็บไชต์เทศบาลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2563 ]จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อพลุ และโคมลอย ตามโครงการสืบฮิตตวยฮอยผ่อกอยป๋าเวณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]จ้างค่าจ้างซ่อมบำรุงรักาารถไถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการสืบฮีตตวยฮอยผ่อกอยป๋าเวณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญงบประมาณรายจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอยแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ของเทศบาลตำบลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]จ้างค่าบำรุงรักษารถยนต์เทศบาลตำบลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.พร้อมขนย้ายวัสดุทิ้งภายในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารสำเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเพื่อรับส่งผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]ซื้อจัดดอกไม้สดเพื่อตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายเคลือบติดถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยข้างสำนักงานไฟฟ้าสาขาอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อไก่ไข่พันธ์โร๊คไอส์แลนด์แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]ซื้อซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]ซื้อค่าจ้ดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]จ้างค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 9366 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อชุดทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอมก๋อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ 50310
โทรศัพท์ : 053-467058 โทรสาร : 053-467013 ต่อ 18
รับเรื่องร้องเรียน
053-467058
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลอมก๋อย
จำนวนผู้เข้าชม 10,778,281 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10